1.  วัดบ้านสามเมือง
2.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
3.  วัดบ้านกระเบื้อง
4.  ไทยรัฐวิทยา18
5.  บ้านดอนกลาง
6.  บ้านหนองโคบาล
7.  บ้านโนนกระพี้วิทยา