1.  บ้านโนนทองหลาง
2.  บ้านหนองจาน
3.  บ้านด่านช้าง
4.  บ้านโนนดู่
5.  บ้านไทรโยง
6.  วัดบ้านเก่างิ้ว
7.  บ้านป่าหวาย