1.  บ้านโนนสูง
2.  บ้านหนองแขม
3.  บ้านคึมมะอุ
4.  บ้านเมืองคง
5.  บ้านโคกตะพาบ
6.  วัดบ้านหนองตะไก้
7.  บ้านหัวหนองฯ
8.  วัดบ้านโนนประดู่
9.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
10.  บ้านสีสุก
11.  บ้านหนองหว้า
12.  บ้านดอนแร้ง
13.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
14.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
15.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
16.  บ้านแดงน้อย
17.  บ้านประคำ
18.  บ้านหนองสะแก
19.  บ้านดอนเปล้า
20.  บ้านตาจั่น
21.  บ้านหนองผือ
22.  บ้านตลุกพลวง
23.  บ้านโสกสนวน
24.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
25.  บ้านหนองบง
26.  บ้านหนองพรานปาน
27.  บ้านดอนไผ่
28.  บ้านหมัน
29.  บ้านหนองหญ้าขาว
30.  บ้านโสกงูเหลือม
31.  บ้านตะคร้อโนนทอง
32.  วันครู 2502
33.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
34.  บ้านตะโกโคก
35.  เบญจราษฎร์ศึกษา
36.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
37.  บ้านโคกสี
38.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
39.  บ้านโนนมะเฟือง
40.  บ้านหนองแจ้งน้อย
41.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
42.  บ้านสี่เหลี่ยม
43.  บ้านหนองบัวทุ่ง
44.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
45.  บ้านสระครก
46.  บ้านหนองกระทุ่ม
47.  บ้านบุเสมาทอง
48.  บ้านหนองบัวสามัคคี
49.  ชุมชนบ้านวัด
50.  บ้านคอนเมือง
51.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
52.  บ้านหนองตาด
53.  บ้านหัวนาคำ
54.  บ้านโนนกระพี้วิทยา