1.  บ้านโนนทองหลาง
2.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
3.  วัดบ้านดอนโก่ย
4.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
5.  บ้านโนนรัง
6.  บ้านหลุบกุง
7.  บ้านดงบัง
8.  บ้านโนนดู่
9.  บ้านหนองเต่า
10.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
11.  บ้านหนองสะเดา
12.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
13.  บ้านหินลาดหนองโดน
14.  บ้านหนองคอม
15.  บ้านห้วยยาง
16.  วัดบ้านเก่างิ้ว
17.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
18.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
19.  วัดบ้านไร่