1.  บ้านโนนสัง
2.  บ้านโนนสูง
3.  ขามเตี้ยพิทยาคม
4.  วัดบ้านสามเมือง
5.  บ้านน้อยหนองหนาด
6.  บ้านหนองแขม
7.  บ้านคึมมะอุ
8.  บ้านเมืองคง
9.  บ้านดอนใหญ่
10.  บ้านหนองพลวง
11.  บ้านโคกเสี่ยว
12.  บ้านโคกตะพาบ
13.  วัดบ้านหนองตะไก้
14.  วัดบ้านโนนกอก
15.  วัดบ้านศาลาดิน
16.  บ้านห้วยม่วง
17.  บ้านหัวหนองฯ
18.  บ้านกอก
19.  บ้านหนองม่วง
20.  วังโพน
21.  วัดบ้านโนนประดู่
22.  บ้านตลุกหินปูน
23.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
24.  วัดบ้านหนองแวง
25.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
26.  บ้านสีสุก
27.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
28.  บ้านแฝก
29.  บ้านหนองหว้า
30.  บ้านดอนแร้ง
31.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
32.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
33.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
34.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
35.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
36.  บ้านโคกเพ็ด
37.  บ้านนาแค
38.  บ้านโคกน้อย
39.  บ้านประคำ
40.  บ้านหนองสะแก
41.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
42.  บ้านโนนระเวียง
43.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
44.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
45.  วัดบ้านกระเบื้อง
46.  บ้านดอนเปล้า
47.  บ้านกู่
48.  บ้านตาจั่น
49.  บ้านโคกเพ็ด
50.  บ้านมะค่า
51.  บ้านหนองผือ
52.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
53.  บ้านนาดอนบก
54.  บ้านดอนคนทา
55.  บ้านตลุกพลวง
56.  บ้านห้วยทราย
57.  บ้านโสกสนวน
58.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
59.  บ้านหนองแสง
60.  บ้านหนองบง
61.  ไทยรัฐวิทยา18
62.  บ้านหนองพรานปาน
63.  ชุมชนบ้านช่อระกา
64.  บ้านเก่าค้อ
65.  วัดบ้านสีดา
66.  บ้านโนนสำราญ
67.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
68.  บ้านตะหนอด
69.  บ้านโสกน้ำขุ่น
70.  ชุมชนคงวิทยา
71.  บ้านดอนไผ่
72.  บ้านหมัน
73.  วัดบ้านมะค่า
74.  บ้านหนองหญ้าขาว
75.  บ้านโสกงูเหลือม
76.  บ้านวังโพธิ์
77.  บ้านตะคร้อโนนทอง
78.  บ้านกระถิน
79.  บ้านขามเวียน
80.  บ้านหินแห่
81.  วันครู 2502
82.  บ้านโนนเต็ง
83.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
84.  บ้านตะโกโคก
85.  บ้านหนองขามน้อย
86.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
87.  เบญจราษฎร์ศึกษา
88.  บ้านโคกสี
89.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
90.  บ้านหญ้าคา
91.  บ้านโนนมะเฟือง
92.  บ้านหนองแจ้งน้อย
93.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
94.  บ้านหนองบง
95.  บ้านปอบิด
96.  วัดกู่สามัคคี
97.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
98.  บ้านศรีนิมิต
99.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
100.  วัดบ้านหนองกก
101.  บ้านทองหลาง
102.  บ้านกระพี้
103.  บ้านโคกสว่าง
104.  บ้านสี่เหลี่ยม
105.  บ้านหนองบัวทุ่ง
106.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
107.  วัดบ้านเมืองสูง
108.  บ้านสระครก
109.  บ้านปรางค์
110.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
111.  บ้านหนองโคบาล
112.  บ้านอ้อยช้าง
113.  บ้านแก้งสนามนาง
114.  บ้านบุเสมาทอง
115.  วัดบ้านงิ้ว
116.  บ้านหนองบัวสามัคคี
117.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
118.  ชุมชนบ้านวัด
119.  บ้านคอนเมือง
120.  บ้านห้วยโจด
121.  บ้านหัวนาคำ
122.  บ้านโนนเพ็ด
123.  บ้านโนนกระพี้วิทยา