1.  บ้านโนนสัง
2.  บ้านน้อยหนองหนาด
3.  บ้านโคกตะพาบ
4.  วัดบ้านโนนประดู่
5.  บ้านตาจั่น
6.  บ้านหนองพรานปาน
7.  บ้านตะโกโคก
8.  เบญจราษฎร์ศึกษา
9.  บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
10.  บ้านหนองบัวทุ่ง
11.  บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
12.  บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
13.  ชุมชนบ้านวัด
14.  บ้านคอนเมือง