1.  บ้านโนนสูง
2.  ขามเตี้ยพิทยาคม
3.  วัดบ้านสามเมือง
4.  บ้านหนองแขม
5.  บ้านคึมมะอุ
6.  บ้านเพ็ดน้อย
7.  บ้านเมืองคง
8.  บ้านดอนใหญ่
9.  บ้านหนองพลวง
10.  บ้านโนนทองหลาง
11.  บ้านโคกเสี่ยว
12.  บ้านฝาผนัง
13.  วัดบ้านหนองตะไก้
14.  วัดบ้านโนนกอก
15.  บ้านดอนทะแยง
16.  วัดบ้านศาลาดิน
17.  บ้านห้วยม่วง
18.  บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
19.  บ้านหัวหนองฯ
20.  บ้านกอก
21.  บ้านหนองม่วง
22.  วังโพน
23.  วัดบ้านดอนโก่ย
24.  บ้านตลุกหินปูน
25.  บ้านดอนหันโนนเพ็ด
26.  วัดบ้านหนองแวง
27.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
28.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
29.  บ้านสีสุก
30.  บ้านหนองแจ้งใหญ่
31.  บ้านหนองจาน
32.  บ้านแฝก
33.  บ้านหนองหว้า
34.  บ้านดอนแร้ง
35.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
36.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
37.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
38.  บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
39.  วัดบ้านหนองหัวช้าง
40.  บ้านโนนรัง
41.  บ้านโคกเพ็ด
42.  บ้านหลุบกุง
43.  บ้านด่านช้าง
44.  บ้านดงบัง
45.  บ้านแดงน้อย
46.  บ้านนาแค
47.  บ้านโคกน้อย
48.  บ้านประคำ
49.  บ้านโนนดู่
50.  บ้านหนองสะแก
51.  บ้านทัพมะขาม
52.  วัดบ้านหนองไข่ผำ
53.  บ้านโนนระเวียง
54.  วัดบ้านดอนชุมช้าง
55.  บ้านโคกสะอาดสามัคคี
56.  บ้านหนองเต่า
57.  วัดบ้านกระเบื้อง
58.  บ้านดอนเปล้า
59.  บ้านตะโก
60.  บ้านกู่
61.  บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์)
62.  บ้านโคกเพ็ด
63.  บ้านมะค่า
64.  บ้านหนองผือ
65.  บ้านหญ้าคาดอนเค็ง
66.  บ้านนาดอนบก
67.  บ้านดอนคนทา
68.  บ้านตลุกพลวง
69.  บ้านห้วยทราย
70.  บ้านโสกสนวน
71.  บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
72.  บ้านหนองแสง
73.  บ้านหนองบง
74.  ไทยรัฐวิทยา18
75.  บ้านไทรโยง
76.  ชุมชนบ้านช่อระกา
77.  บ้านเก่าค้อ
78.  วัดบ้านสีดา
79.  บ้านโนนสำราญ
80.  บ้านหนองสะเดา
81.  บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี
82.  บ้านตะหนอด
83.  วัดบ้านดอนเต็ง
84.  บ้านโสกน้ำขุ่น
85.  ชุมชนคงวิทยา
86.  บ้านดอนไผ่
87.  บ้านหมัน
88.  วัดบ้านมะค่า
89.  วนาประชารัฐบำรุง
90.  บ้านหนองหญ้าขาว
91.  บ้านหนองปรือโป่ง
92.  บ้านโสกงูเหลือม
93.  บ้านหนองม่วงช่างพิม
94.  บ้านวังโพธิ์
95.  บ้านตะคร้อโนนทอง
96.  บ้านกระถิน
97.  บ้านขามเวียน
98.  บ้านหินแห่
99.  วันครู 2502
100.  บ้านโนนเต็ง
101.  บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์)
102.  บ้านหนองขามน้อย
103.  บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
104.  วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
105.  บ้านโคกสี
106.  บ้านเสมา
107.  บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
108.  บ้านหญ้าคา
109.  บ้านโนนมะเฟือง
110.  บ้านหนองแจ้งน้อย
111.  บ้านหนองบง
112.  บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
113.  บ้านปอบิด
114.  บ้านหินลาดหนองโดน
115.  วัดกู่สามัคคี
116.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
117.  บ้านศรีนิมิต
118.  บ้านทองหลางน้อย
119.  บ้านดอนกลาง
120.  ชุมชนหนองแวงสุวิทย์
121.  วัดบ้านหนองกก
122.  บ้านดอนตะหนิน
123.  บ้านทองหลาง
124.  บ้านหนองคอม
125.  บ้านกระพี้
126.  บ้านโคกสว่าง
127.  บ้านสี่เหลี่ยม
128.  บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา
129.  บ้านห้วยยาง
130.  บ้านอุทัยทอง
131.  วัดบ้านเมืองสูง
132.  วัดบ้านเก่างิ้ว
133.  บ้านสระครก
134.  บ้านปรางค์
135.  บ้านดอนฆ่าเสือ
136.  บ้านหนองกระทุ่ม
137.  บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
138.  บ้านหนองโคบาล
139.  บ้านอ้อยช้าง
140.  บ้านแก้งสนามนาง
141.  บ้านบุเสมาทอง
142.  บ้านโจด
143.  วัดบ้านงิ้ว
144.  บ้านหนองปรือคึมม่วง
145.  บ้านหนองบัวสามัคคี
146.  บ้านตลุกสาหร่าย
147.  บ้านป่าหวาย
148.  บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
149.  บ้านหนองตาด
150.  บ้านหนองบัว
151.  บ้านหนองบัวกระจาย
152.  บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
153.  บ้านหนองหว้าเอน
154.  บ้านห้วยโจด
155.  บ้านหัวนาคำ
156.  บ้านโนนเพ็ด
157.  บ้านโนนกระพี้วิทยา
158.  วัดบ้านไร่
159.  ห้วยไหวัฒนา