1.  บ้านหนองพลวง
2.  บ้านหัวหนองฯ
3.  บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
4.  ชุมชนบ้านเหลื่อม
5.  บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)
6.  ชุมชนบ้านหนองบัวลาย
7.  บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ
8.  วัดบ้านสีดา
9.  วันครู 2502
10.  บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี
11.  บ้านกระพี้
12.  บ้านสระครก
13.  บ้านหนองกระทุ่ม
14.  ชุมชนบ้านวัด