1.  บ้านห้วย
2.  บ้านซินหนองเขวา
3.  บ้านแปรง
4.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
5.  บ้านคูเมือง
6.  บ้านโนนหวาย
7.  ชุมชนหนองหัวฟาน
8.  ศิริบ้านไร่
9.  บ้านทุ่งสว่าง