1.  บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์)
2.  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
3.  บ้านทองหลาง
4.  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
5.  บ้านงิ้ว
6.  บ้านครึมม่วง
7.  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
8.  ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
9.  บ้านใหม่เจริญสุข
10.  บ้านโนนมะเกลือ
11.  บ้านหินหล่อง
12.  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
13.  บ้านสระแจง
14.  ไชยณรงค์วิทยา
15.  บ้านหินลาด
16.  ชุมชนบ้านกุดม่วง
17.  บ้านหนองหัน
18.  บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
19.  บ้านหนองละมั่ง
20.  บ้านค่ายทะยิง
21.  บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
22.  บ้านซับยาง
23.  บ้านดอนขวาง
24.  บ้านถนนโพธิ์
25.  บ้านหนองดุม
26.  บ้านท่าขี้เหล็ก
27.  บ้านดอนสระจันทร์
28.  บ้านห้วยจรเข้
29.  บ้านมาบกราด
30.  ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
31.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
32.  บ้านมะค่าดอนทะยิง
33.  บ้านเกาะลอย
34.  บ้านใหม่ศรีสุข
35.  บ้านคูเมือง
36.  บ้านใหม่เจริญผล
37.  บ้านตะคร้อ
38.  บ้านโนน
39.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา
40.  บ้านโนนหวาย
41.  ชุมชนหนองหัวฟาน
42.  ศิริบ้านไร่
43.  บ้านวังสมบูรณ์
44.  บ้านห้วยบง
45.  บ้านป่ารังงาม
46.  บ้านกุดนางทอหูก
47.  บ้านบุระไหว
48.  บ้านหินเพิง
49.  บ้านวังยายทอง