1.  ชายพะเนาหนองโพธิ์
2.  ดอนน้ำใสวิทยา
3.  บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
4.  บ้านหนองไทร
5.  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
6.  บ้านบุเขว้า
7.  บ้านศิลาร่วมสามัคคี
8.  บ้านหนองบัวละคร
9.  บ้านหนองประดู่
10.  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
11.  บ้านดอนใหญ่หนองโสน
12.  บ้านพันชนะ
13.  บ้านหนุก
14.  บ้านป่าเพกา
15.  บ้านวังสนวน
16.  บ้านหนองแวง
17.  บ้านถนนหักใหญ่
18.  บ้านโป่งกระสัง
19.  บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
20.  บ้านห้วยสามขา
21.  บ้านห้วย
22.  พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
23.  บ้านอ้อไพล
24.  บ้านประดู่งาม
25.  ชุมชนบ้านโคกสวาย
26.  บ้านเหนือทัพรั้ง
27.  บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
28.  บ้านซินหนองเขวา
29.  บ้านโนนเต็ง
30.  บ้านสระขี้ตุ่น
31.  บ้านโนนระเวียง
32.  บ้านโคกแขวน
33.  บ้านโนนผักชี
34.  บ้านหนองตะครอง
35.  อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
36.  บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ)
37.  บ้านมะเริง
38.  บ้านจั่นโคกรักษ์
39.  บ้านจะบู
40.  บ้านหนองจาน
41.  บ้านหนองกกตลุกผักไร
42.  บ้านหนองแหน
43.  บ้านดอน
44.  ศรีชลสินธุ์
45.  บ้านจาน
46.  บ้านสระพัง
47.  บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
48.  บ้านทำนบพัฒนา
49.  บ้านตะเคียนงาม
50.  บ้านหนองกก(พระทองคำ)
51.  บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
52.  บ้านสระตอง
53.  บ้านกุดไผ่
54.  บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
55.  บ้านเมืองนาท
56.  บ้านตลุกชั่งโค
57.  บ้านถนนหัก
58.  บ้านกำปัง
59.  บ้านนา
60.  บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง)
61.  บ้านหนองบง
62.  มาบกราดวิทยา
63.  บ้านซับพลู
64.  บ้านสำนักตะคร้อ
65.  บ้านค้างพลู
66.  บ้านหนองไผ่
67.  บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
68.  บ้านแปรง
69.  บ้านโนนพุทรา
70.  วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
71.  บ้านพระมะขามสามัคคี
72.  บ้านโนนงิ้ว
73.  บ้านหนองสรวง
74.  สระพระขมาดไพร
75.  บ้านหนองพลวง
76.  บ้านหิงห้อย
77.  บ้านห้วยน้ำเค็ม
78.  บ้านหนองกลางดอน
79.  วัดกุดพิมาน
80.  บ้านเจริญผล
81.  บ้านบัลลังก์สะอาด
82.  บ้านตะเคียน
83.  บ้านเสมา
84.  บ้านห้วยโนนพฤกษ์
85.  บ้านโกรกช้างน้อย
86.  บ้านคลองขามป้อม
87.  เทพคงคา
88.  บ้านโพธิ์ตาสี
89.  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
90.  ชุมชนบ้านด่านจาก
91.  บ้านหญ้าคาโนนแจง
92.  บ้านหาญ
93.  บ้านบึงปรือ
94.  บ้านกะพี้
95.  บ้านบุตะโก
96.  บ้านโนนเมือง
97.  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
98.  บ้านเก่า-บ้านน้อย
99.  บ้านโพนไพล
100.  บ้านหนองบัวหลวง
101.  บ้านเมืองตะโก
102.  บ้านวัง(สายอนุกูล)
103.  บ้านนารายณ์
104.  บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง)
105.  บ้านโคกกระบือ
106.  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
107.  โนนไทย
108.  บ้านดอนด่านใน
109.  บ้านหนองขุยคูเมือง
110.  บ้านพันดุง
111.  บ้านห้วยหุงเกลือ
112.  บ้านด่านกรงกราง
113.  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
114.  บ้านหนองแจง
115.  บ้านหนองหอย
116.  บ้านโคกสามัคคี
117.  บ้านสระตะเฆ่
118.  บ้านสำนักพิมาน
119.  บ้านหินดาด
120.  บ้านหนองกระเทียมเหนือ
121.  บ้านโคกแฝก
122.  บ้านสำโรง
123.  บ้านโนนทอง
124.  บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
125.  บ้านหนองสะแก
126.  บ้านขามทะเลสอ
127.  บ้านเมืองเก่า
128.  อนุบาลขามสะแกแสง
129.  บ้านโนนสง่า
130.  บึงคำคู
131.  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
132.  บ้านฝายโบสถ์
133.  บ้านใหม่โคกพรม
134.  บ้านหนองแดง
135.  บ้านโนนตาล
136.  บ้านโกรกลึก
137.  บ้านสะพานหิน
138.  บุ่งสะอาดวัฒนา
139.  บ้านทรงธรรม
140.  บ้านทำนบเทวดา
141.  วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
142.  บ้านน้อยพัฒนา
143.  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
144.  บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
145.  บ้านวังโป่ง
146.  วัดสระจรเข้(โนนไทย)
147.  บ้านคลองแค
148.  บ้านโกรกกระหาด
149.  บ้านทุ่งสว่าง
150.  บ้านหนองใหญ่
151.  บ้านหนองกราดน้อย
152.  บ้านหนองสาร
153.  บ้านปราสาท
154.  บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
155.  บ้านกุดจิกหนองแห้ว
156.  บ้านโค้งตะคร้อ
157.  บ้านดอนมุกมัน
158.  บ้านหนองกระเทียมใต้