1.  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
2.  บ้านกุดไผ่
3.  บ้านสระแจง
4.  สระพระขมาดไพร
5.  บ้านเสมา
6.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
7.  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
8.  บ้านหนองใหญ่