1.  ดอนน้ำใสวิทยา
2.  บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
3.  บ้านหนองไทร
4.  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
5.  บ้านบุเขว้า
6.  บ้านศิลาร่วมสามัคคี
7.  บ้านหนองบัวละคร
8.  บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์)
9.  บ้านหนองประดู่
10.  บ้านดอนใหญ่หนองโสน
11.  บ้านพันชนะ
12.  บ้านหนุก
13.  บ้านป่าเพกา
14.  บ้านวังสนวน
15.  บ้านถนนหักใหญ่
16.  บ้านโป่งกระสัง
17.  บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
18.  บ้านห้วยสามขา
19.  บ้านห้วย
20.  พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
21.  บ้านอ้อไพล
22.  บ้านประดู่งาม
23.  ชุมชนบ้านโคกสวาย
24.  บ้านเหนือทัพรั้ง
25.  บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
26.  บ้านโนนเต็ง
27.  บ้านสระขี้ตุ่น
28.  บ้านโนนระเวียง
29.  บ้านทองหลาง
30.  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
31.  บ้านโคกแขวน
32.  บ้านหนองตะครอง
33.  อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
34.  บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ)
35.  บ้านมะเริง
36.  บ้านจั่นโคกรักษ์
37.  บ้านจะบู
38.  บ้านหนองจาน
39.  บ้านหนองกกตลุกผักไร
40.  บ้านหนองแหน
41.  บ้านดอน
42.  ศรีชลสินธุ์
43.  บ้านจาน
44.  บ้านสระพัง
45.  บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
46.  บ้านทำนบพัฒนา
47.  บ้านตะเคียนงาม
48.  บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
49.  ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
50.  บ้านสระตอง
51.  บ้านใหม่เจริญสุข
52.  บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
53.  บ้านเมืองนาท
54.  บ้านหินหล่อง
55.  บ้านกำปัง
56.  บ้านนา
57.  บ้านหนองบง
58.  มาบกราดวิทยา
59.  บ้านสำนักตะคร้อ
60.  บ้านค้างพลู
61.  บ้านหนองไผ่
62.  บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
63.  บ้านแปรง
64.  บ้านโนนพุทรา
65.  บ้านโนนงิ้ว
66.  บ้านหนองสรวง
67.  บ้านหนองพลวง
68.  บ้านหิงห้อย
69.  บ้านห้วยน้ำเค็ม
70.  บ้านหนองกลางดอน
71.  ไชยณรงค์วิทยา
72.  วัดกุดพิมาน
73.  บ้านเจริญผล
74.  บ้านบัลลังก์สะอาด
75.  บ้านหินลาด
76.  ชุมชนบ้านกุดม่วง
77.  บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
78.  บ้านหนองละมั่ง
79.  บ้านค่ายทะยิง
80.  บ้านตะเคียน
81.  บ้านห้วยโนนพฤกษ์
82.  บ้านโกรกช้างน้อย
83.  บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
84.  บ้านคลองขามป้อม
85.  เทพคงคา
86.  บ้านซับยาง
87.  บ้านโพธิ์ตาสี
88.  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
89.  ชุมชนบ้านด่านจาก
90.  บ้านหญ้าคาโนนแจง
91.  บ้านหาญ
92.  บ้านบึงปรือ
93.  บ้านดอนขวาง
94.  บ้านบุตะโก
95.  บ้านโนนเมือง
96.  บ้านถนนโพธิ์
97.  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
98.  บ้านหนองดุม
99.  บ้านเก่า-บ้านน้อย
100.  บ้านท่าขี้เหล็ก
101.  บ้านดอนสระจันทร์
102.  บ้านห้วยจรเข้
103.  บ้านโพนไพล
104.  บ้านมาบกราด
105.  บ้านหนองบัวหลวง
106.  บ้านเมืองตะโก
107.  ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
108.  บ้านวัง(สายอนุกูล)
109.  บ้านนารายณ์
110.  บ้านโคกกระบือ
111.  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
112.  บ้านมะค่าดอนทะยิง
113.  โนนไทย
114.  บ้านดอนด่านใน
115.  บ้านหนองขุยคูเมือง
116.  บ้านเกาะลอย
117.  บ้านใหม่ศรีสุข
118.  บ้านพันดุง
119.  บ้านห้วยหุงเกลือ
120.  บ้านคูเมือง
121.  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
122.  บ้านหนองแจง
123.  บ้านใหม่เจริญผล
124.  บ้านสระตะเฆ่
125.  บ้านสำนักพิมาน
126.  บ้านหินดาด
127.  บ้านหนองกระเทียมเหนือ
128.  บ้านโคกแฝก
129.  บ้านตะคร้อ
130.  บ้านสำโรง
131.  บ้านโนนทอง
132.  บ้านโนน
133.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา
134.  บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
135.  บ้านหนองสะแก
136.  บ้านขามทะเลสอ
137.  บ้านเมืองเก่า
138.  อนุบาลขามสะแกแสง
139.  บ้านโนนหวาย
140.  บ้านโนนสง่า
141.  ชุมชนหนองหัวฟาน
142.  ศิริบ้านไร่
143.  บึงคำคู
144.  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
145.  บ้านฝายโบสถ์
146.  บ้านใหม่โคกพรม
147.  บ้านหนองแดง
148.  บ้านห้วยบง
149.  บ้านป่ารังงาม
150.  บ้านโนนตาล
151.  บ้านโกรกลึก
152.  บ้านสะพานหิน
153.  บุ่งสะอาดวัฒนา
154.  บ้านทรงธรรม
155.  บ้านทำนบเทวดา
156.  วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
157.  บ้านน้อยพัฒนา
158.  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
159.  บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
160.  บ้านวังโป่ง
161.  วัดสระจรเข้(โนนไทย)
162.  บ้านคลองแค
163.  บ้านโกรกกระหาด
164.  บ้านกุดนางทอหูก
165.  บ้านทุ่งสว่าง
166.  บ้านบุระไหว
167.  บ้านหนองใหญ่
168.  บ้านหินเพิง
169.  บ้านหนองกราดน้อย
170.  บ้านหนองสาร
171.  บ้านปราสาท
172.  บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
173.  บ้านกุดจิกหนองแห้ว
174.  บ้านโค้งตะคร้อ
175.  บ้านวังยายทอง
176.  บ้านดอนมุกมัน