1.  ชายพะเนาหนองโพธิ์
2.  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
3.  บ้านหนองแวง
4.  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
5.  บ้านซินหนองเขวา
6.  บ้านโนนผักชี
7.  บ้านงิ้ว
8.  บ้านครึมม่วง
9.  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
10.  บ้านหนองกก(พระทองคำ)
11.  บ้านกุดไผ่
12.  บ้านโนนมะเกลือ
13.  บ้านตลุกชั่งโค
14.  บ้านถนนหัก
15.  บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง)
16.  บ้านซับพลู
17.  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
18.  บ้านสระแจง
19.  วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
20.  บ้านพระมะขามสามัคคี
21.  สระพระขมาดไพร
22.  บ้านหนองหัน
23.  บ้านเสมา
24.  บ้านกะพี้
25.  บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง)
26.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
27.  บ้านด่านกรงกราง
28.  บ้านหนองหอย
29.  บ้านโคกสามัคคี
30.  บ้านวังสมบูรณ์