1.  บ้านห้วย
2.  ชุมชนบ้านโคกสวาย
3.  บ้านสระขี้ตุ่น
4.  บ้านโนนระเวียง
5.  บ้านโคกแขวน
6.  อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์
7.  บ้านงิ้ว
8.  บ้านจะบู
9.  บ้านครึมม่วง
10.  ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
11.  บ้านสระตอง
12.  บ้านเมืองนาท
13.  บ้านสระแจง
14.  สระพระขมาดไพร
15.  บ้านบัลลังก์สะอาด
16.  เทพคงคา
17.  บ้านโพธิ์ตาสี
18.  บ้านหาญ
19.  บ้านเมืองตะโก
20.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
21.  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
22.  บ้านพันดุง
23.  บ้านหนองแจง
24.  บ้านสระตะเฆ่
25.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา
26.  บ้านเมืองเก่า
27.  อนุบาลขามสะแกแสง
28.  ชุมชนหนองหัวฟาน
29.  บึงคำคู
30.  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
31.  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
32.  บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
33.  บ้านดอนมุกมัน