1.  ชายพะเนาหนองโพธิ์
2.  ดอนน้ำใสวิทยา
3.  บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
4.  บ้านหนองไทร
5.  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
6.  บ้านบุเขว้า
7.  บ้านศิลาร่วมสามัคคี
8.  บ้านหนองบัวละคร
9.  บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์)
10.  บ้านหนองประดู่
11.  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
12.  บ้านดอนใหญ่หนองโสน
13.  บ้านพันชนะ
14.  บ้านหนุก
15.  บ้านป่าเพกา
16.  บ้านวังสนวน
17.  บ้านหนองแวง
18.  บ้านถนนหักใหญ่
19.  บ้านโป่งกระสัง
20.  บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
21.  บ้านห้วยสามขา
22.  พังเทียม(คุรุสามัคคี 2)
23.  บ้านอ้อไพล
24.  บ้านประดู่งาม
25.  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
26.  บ้านเหนือทัพรั้ง
27.  บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)
28.  บ้านซินหนองเขวา
29.  บ้านโนนเต็ง
30.  บ้านทองหลาง
31.  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
32.  บ้านโนนผักชี
33.  บ้านหนองตะครอง
34.  บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ)
35.  บ้านมะเริง
36.  บ้านจั่นโคกรักษ์
37.  บ้านหนองจาน
38.  บ้านหนองกกตลุกผักไร
39.  บ้านหนองแหน
40.  บ้านดอน
41.  ศรีชลสินธุ์
42.  บ้านจาน
43.  บ้านสระพัง
44.  บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
45.  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต
46.  บ้านทำนบพัฒนา
47.  บ้านตะเคียนงาม
48.  บ้านหนองกก(พระทองคำ)
49.  บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
50.  บ้านกุดไผ่
51.  บ้านใหม่เจริญสุข
52.  บ้านโนนมะเกลือ
53.  บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
54.  บ้านหินหล่อง
55.  บ้านตลุกชั่งโค
56.  บ้านถนนหัก
57.  บ้านกำปัง
58.  บ้านนา
59.  บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง)
60.  บ้านหนองบง
61.  มาบกราดวิทยา
62.  บ้านซับพลู
63.  บ้านสำนักตะคร้อ
64.  บ้านค้างพลู
65.  บ้านหนองไผ่
66.  บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
67.  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
68.  บ้านแปรง
69.  บ้านโนนพุทรา
70.  วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
71.  บ้านพระมะขามสามัคคี
72.  บ้านโนนงิ้ว
73.  บ้านหนองสรวง
74.  บ้านหนองพลวง
75.  บ้านหิงห้อย
76.  บ้านห้วยน้ำเค็ม
77.  บ้านหนองกลางดอน
78.  ไชยณรงค์วิทยา
79.  วัดกุดพิมาน
80.  บ้านเจริญผล
81.  บ้านหินลาด
82.  ชุมชนบ้านกุดม่วง
83.  บ้านหนองหัน
84.  บ้านมะเกลือโกรกกระสัง
85.  บ้านหนองละมั่ง
86.  บ้านค่ายทะยิง
87.  บ้านตะเคียน
88.  บ้านเสมา
89.  บ้านห้วยโนนพฤกษ์
90.  บ้านโกรกช้างน้อย
91.  บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
92.  บ้านคลองขามป้อม
93.  บ้านซับยาง
94.  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
95.  ชุมชนบ้านด่านจาก
96.  บ้านหญ้าคาโนนแจง
97.  บ้านบึงปรือ
98.  บ้านดอนขวาง
99.  บ้านกะพี้
100.  บ้านบุตะโก
101.  บ้านโนนเมือง
102.  บ้านถนนโพธิ์
103.  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
104.  บ้านหนองดุม
105.  บ้านเก่า-บ้านน้อย
106.  บ้านท่าขี้เหล็ก
107.  บ้านดอนสระจันทร์
108.  บ้านห้วยจรเข้
109.  บ้านโพนไพล
110.  บ้านมาบกราด
111.  บ้านหนองบัวหลวง
112.  ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ
113.  บ้านวัง(สายอนุกูล)
114.  บ้านนารายณ์
115.  บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง)
116.  บ้านโคกกระบือ
117.  บ้านมะค่าดอนทะยิง
118.  โนนไทย
119.  บ้านดอนด่านใน
120.  บ้านหนองขุยคูเมือง
121.  บ้านเกาะลอย
122.  บ้านใหม่ศรีสุข
123.  บ้านห้วยหุงเกลือ
124.  บ้านคูเมือง
125.  บ้านด่านกรงกราง
126.  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)
127.  บ้านใหม่เจริญผล
128.  บ้านหนองหอย
129.  บ้านโคกสามัคคี
130.  บ้านสำนักพิมาน
131.  บ้านหินดาด
132.  บ้านหนองกระเทียมเหนือ
133.  บ้านโคกแฝก
134.  บ้านตะคร้อ
135.  บ้านสำโรง
136.  บ้านโนนทอง
137.  บ้านโนน
138.  บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)
139.  บ้านหนองสะแก
140.  บ้านขามทะเลสอ
141.  บ้านโนนหวาย
142.  บ้านโนนสง่า
143.  ศิริบ้านไร่
144.  บ้านวังสมบูรณ์
145.  บ้านฝายโบสถ์
146.  บ้านใหม่โคกพรม
147.  บ้านหนองแดง
148.  บ้านห้วยบง
149.  บ้านป่ารังงาม
150.  บ้านโนนตาล
151.  บ้านโกรกลึก
152.  บ้านสะพานหิน
153.  บุ่งสะอาดวัฒนา
154.  บ้านทรงธรรม
155.  บ้านทำนบเทวดา
156.  วัดถนนหักน้อยดอนกลอย
157.  บ้านน้อยพัฒนา
158.  บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด)
159.  บ้านวังโป่ง
160.  วัดสระจรเข้(โนนไทย)
161.  บ้านคลองแค
162.  บ้านโกรกกระหาด
163.  บ้านกุดนางทอหูก
164.  บ้านทุ่งสว่าง
165.  บ้านบุระไหว
166.  บ้านหนองใหญ่
167.  บ้านหินเพิง
168.  บ้านหนองกราดน้อย
169.  บ้านหนองสาร
170.  บ้านปราสาท
171.  บ้านกุดจิกหนองแห้ว
172.  บ้านโค้งตะคร้อ
173.  บ้านวังยายทอง