1.  วัดบ้านสวน
2.  วัดท่าสำเภาเหนือ
3.  วัดประดู่ทอง
4.  วัดควนแร่
5.  บ้านห้วยกรวด
6.  บ้านท่าช้าง
7.  บ้านโคกโดน
8.  บ้านไสเลียบ