1.  บ้านเตง
2.  วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
3.  วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
4.  บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)
5.  วัดเขาอ้อ
6.  วัดนาท่อม
7.  วัดบ้านนา
8.  บ้านสวนโหนด
9.  วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)
10.  บ้านนาวง
11.  วัดเกษตรนิคม
12.  บ้านหยีในสามัคคี
13.  บ้านนาโหนด
14.  บ้านทุ่งชุมพล
15.  บ้านต้นไทร
16.  วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
17.  วัดร่มเมือง
18.  บ้านขัน
19.  ชุณหะวัณ
20.  วัดประดู่เรียง
21.  บ้านห้วยน้ำดำ
22.  อนุบาลเมืองพัทลุง
23.  วัดกลาง
24.  บ้านควนพนางตุง (สินประชา)
25.  บ้านควนดินแดง
26.  บ้านควนพลี
27.  บ้านเหรียงงาม
28.  วัดหรังแคบ
29.  บ้านโหละหนุน
30.  วัดลำใน
31.  ชุมชนบ้านควนปริง
32.  บ้านระหว่างควน
33.  อนุบาลศรีบรรพต
34.  วัดปากประ
35.  บ้านเตาปูน
36.  วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
37.  บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
38.  วัดใสประดู่
39.  บ้านบ่อทราย
40.  บ้านปากสระ
41.  บ้านไทรทอง
42.  วัดแหลมโตนด
43.  บ้านโหล๊ะเร็ด
44.  บ้านถ้ำลา
45.  วัดโพรงงู
46.  วัดท่าสำเภาใต้
47.  วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)
48.  วัดพังดาน
49.  อนุบาลพัทลุง
50.  วัดหัวหมอน
51.  บ้านควนกุฎ
52.  วัดโคกแย้ม
53.  วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
54.  อนุบาลป่าพะยอม
55.  บ้านเนินทราย
56.  วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)
57.  บ้านตลิ่งชัน
58.  วัดควนปันตาราม
59.  วัดป่าตอ
60.  วัดปากสระ
61.  บ้านปากเหมือง
62.  บ้านหัวป่าเขียว
63.  วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)
64.  บ้านศาลาน้ำ
65.  วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
66.  วัดเขาทอง
67.  วัดสุวรรณวิหารน้อย
68.  บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
69.  อนุบาลควนขนุน
70.  บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
71.  วัดสุนทราวาส
72.  บ้านแหลมยาง
73.  วัดบ่วงช้าง
74.  วัดพิกุลทอง
75.   วัดดอนศาลา
76.  บ้านควนขนุน
77.  อนุบาลศรีนครินทร์
78.  วัดอภยาราม
79.  บ้านไสถั่ว
80.  บ้านเขาปู่
81.  วัดควนแพรกหา
82.  วัดไทรงาม
83.  วัดคลองใหญ่
84.  วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
85.  วัดตะแพน
86.  ทุ่งยางเปล
87.  วัดเกาะยาง
88.  บ้านธรรมเถียร
89.  บ้านขันหมู่
90.  วัดเขาแดง
91.  วัดไทรโกบ
92.  บ้านอ่างทอง
93.   วัดเขาป้าเจ้
94.  บ้านชายคลอง
95.  บ้านสํานักกอ
96.  บ้านลานข่อย
97.  บ้านหัสคุณ
98.  บ้านใสอ้อย
99.  บ้านไสกุน
100.  ประชารัฐบำรุง 2
101.  วัดควนอินทร์นิมิตร
102.  วัดควนถบ
103.  วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
104.  วัดทุ่งขึงหนัง
105.  วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
106.  วัดประจิมทิศาราม
107.  วัดลานแซะ
108.  วัดโงกน้ำ