1.  วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
2.  วัดบ้านนา
3.  บ้านสวนโหนด
4.  บ้านหยีในสามัคคี
5.  ชุณหะวัณ
6.  บ้านเหรียงงาม
7.  วัดหรังแคบ
8.  ชุมชนบ้านควนปริง
9.  บ้านระหว่างควน
10.  วัดบ้านสวน
11.  อนุบาลศรีบรรพต
12.  วัดปากประ
13.  บ้านเตาปูน
14.  บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)
15.  วัดใสประดู่
16.  บ้านปากสระ
17.  บ้านไทรทอง
18.  วัดท่าสำเภาเหนือ
19.  บ้านโหล๊ะเร็ด
20.  วัดโพรงงู
21.  วัดท่าสำเภาใต้
22.  วัดประดู่ทอง
23.  บ้านควนกุฎ
24.  อนุบาลป่าพะยอม
25.  วัดควนปันตาราม
26.  วัดปากสระ
27.  บ้านปากเหมือง
28.  บ้านห้วยกรวด
29.  วัดสุวรรณวิหารน้อย
30.  บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
31.  วัดสุนทราวาส
32.  วัดพิกุลทอง
33.  บ้านเขาปู่
34.  วัดควนแพรกหา
35.  วัดคลองใหญ่
36.  วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
37.  วัดตะแพน
38.  ทุ่งยางเปล
39.  วัดไทรโกบ
40.  บ้านสํานักกอ
41.  บ้านไสเลียบ
42.  บ้านไสกุน
43.  ประชารัฐบำรุง 2
44.  วัดทุ่งขึงหนัง
45.  วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
46.  วัดประจิมทิศาราม