1.  วัดผาณิตาราม
2.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3.  วัดหนองกระสังสามัคคี
4.  สิทธิสุนทรอุทิศ
5.  วัดประศาสน์โสภณ
6.  วัดไชยธารา