1.  วัดผาณิตาราม
2.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
3.  บ้านคลอง 21
4.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5.  สุเหร่าคลอง 19
6.  วัดบ้านนา
7.  คลองพานทอง
8.  วัดชนะสงสาร
9.  วัดหนองกระสังสามัคคี
10.  สุเหร่าคลอง 20
11.  วัดหลวงแพ่ง
12.  วัดพุทธอุดมวิหาร
13.  วัดตะพังคลี
14.  วัดจุกเฌอ
15.  วัดนิโครธาราม
16.  วัดลาดยาว
17.  บึงเทพยา
18.  วัดทด
19.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
20.  จันทร์เจริญ
21.  วัดเกาะ
22.  วัดบางพระ
23.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
24.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
25.  สกัด 80
26.  วัดอินทาราม
27.  บ้านวังตะเคียน
28.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
29.  วัดนครเนื่องเขต
30.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
31.  สุเหร่าคลองใหญ่
32.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
33.  สุเหร่าเกาะไร่
34.  วัดรามัญ
35.  วัดเกตุสโมสร
36.  ปากบึงสิงโต
37.  บ้านบึงพระอาจารย์
38.  วัดจรเข้น้อย
39.  วัดพรหมสุวรรณ
40.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
41.  ตลาดเปร็ง
42.  วัดบึงทองหลาง
43.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
44.  วัดบางผึ้ง
45.  บ้านสีล้ง
46.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
47.  วัดสว่างอารมณ์
48.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
49.  สุเหร่าดอนกลาง
50.  วัดคลอง 18
51.  สุเหร่าสมอเอก
52.  วัดกระทุ่ม
53.  สุเหร่าคลองหกวา
54.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
55.  แพ่งพิทยาภูมิ
56.  วัดอรัญญิการาม
57.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
58.  วัดสุขาราม
59.  วัดเที่ยงพิมลมุข
60.  วัดคลองสวน
61.  ตลาดคลอง 16
62.  สิทธิสุนทรอุทิศ
63.  สุเหร่าสมอเซ
64.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
65.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
66.  ประกอบราษฎร์บำรุง
67.  พรหมานุเคราะห์
68.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
69.  บึงสิงโต
70.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
71.  วัดเขาดิน
72.  วัดล่าง
73.  วัดบางปลานัก
74.  บ้านแขวงกลั่น
75.  วัดไผ่ดำ
76.  วัดใหม่ประเวศ
77.  วัดหนามแดง
78.  สุเหร่าคู้
79.  บ้านบางข้าว
80.  วัดสองคลอง
81.  วัดบึงตาหอม
82.  วัดญาณรังษาราม
83.  วัดเทพราช
84.  วัดประศาสน์โสภณ
85.  บ้านเกาะดอน
86.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
87.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
88.  ปากคลองบางขนาก
89.  วัดพิมพาวาส
90.  สุเหร่าคลอง 14
91.  สุเหร่าแคราย
92.  วัดประชาบำรุง
93.  สกุลดีประชาสรรค์
94.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
95.  สุเหร่าคลอง 18
96.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
97.  สุเหร่าปากคลอง 20
98.  วัดบน
99.  วัดดอนทราย
100.  วัดบางแสม
101.  สุเหร่าคลอง 15
102.  สุเหร่าดารุลนาอีม
103.  วัดสนามจันทร์
104.  วัดบึงน้ำรักษ์
105.  วัดบางไทร
106.  วัดคลองต้นหมัน
107.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
108.  วัดบางสมัคร
109.  บ้านปลายคลอง 20
110.  วัดคู้เกษมสโมสร
111.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
112.  วัดแสนภูดาษ
113.  วัดสมานรัตนาราม
114.  บ้านบางแก้ว
115.  วัดแพรกนกเอี้ยง
116.  สะแกโดดประชาสรรค์
117.  วัดศรีมงคล
118.  วัดคลองบ้านโพธิ์
119.  วัดไชยธารา
120.  คลองขวาง
121.  บ้านดอนเกาะกา
122.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
123.  บ้านวนท่าแครง
124.  วัดคลองเจ้า
125.  วัดเทพนิมิตร