1.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
2.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3.  วัดหนองกระสังสามัคคี
4.  วัดพุทธอุดมวิหาร
5.  วัดตะพังคลี
6.  วัดจุกเฌอ
7.  วัดทด
8.  วัดบางพระ
9.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
10.  สกัด 80
11.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
12.  สุเหร่าคลองใหญ่
13.  สุเหร่าเกาะไร่
14.  บ้านบึงพระอาจารย์
15.  วัดจรเข้น้อย
16.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
17.  วัดบางผึ้ง
18.  บ้านสีล้ง
19.  วัดกระทุ่ม
20.  วัดอรัญญิการาม
21.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
22.  วัดสุขาราม
23.  วัดเที่ยงพิมลมุข
24.  วัดคลองสวน
25.  ตลาดคลอง 16
26.  สิทธิสุนทรอุทิศ
27.  สุเหร่าสมอเซ
28.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
29.  ประกอบราษฎร์บำรุง
30.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
31.  วัดล่าง
32.  วัดบางปลานัก
33.  บ้านแขวงกลั่น
34.  วัดใหม่ประเวศ
35.  วัดหนามแดง
36.  สุเหร่าคู้
37.  บ้านบางข้าว
38.  วัดสองคลอง
39.  วัดเทพราช
40.  วัดประศาสน์โสภณ
41.  วัดพิมพาวาส
42.  สกุลดีประชาสรรค์
43.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
44.  สุเหร่าคลอง 18
45.  วัดบน
46.  วัดดอนทราย
47.  วัดบางแสม
48.  สุเหร่าคลอง 15
49.  วัดประชาบำรุงกิจ
50.  วัดบางไทร
51.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
52.  วัดแพรกนกเอี้ยง
53.  สะแกโดดประชาสรรค์
54.  วัดลาดบัว
55.  วัดคลองบ้านโพธิ์
56.  วัดไชยธารา
57.  บ้านดอนเกาะกา
58.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
59.  วัดเทพนิมิตร