1.  วัดผาณิตาราม
2.  บ้านคลอง 21
3.  สุเหร่าคลอง 19
4.  วัดบ้านนา
5.  คลองพานทอง
6.  วัดชนะสงสาร
7.  สุเหร่าคลอง 20
8.  วัดหลวงแพ่ง
9.  วัดนิโครธาราม
10.  วัดลาดยาว
11.  บึงเทพยา
12.  วัดบางปรง
13.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
14.  จันทร์เจริญ
15.  วัดเกาะ
16.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
17.  วัดอินทาราม
18.  บ้านวังตะเคียน
19.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
20.  วัดนครเนื่องเขต
21.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
22.  วัดรามัญ
23.  วัดเกตุสโมสร
24.  ปากบึงสิงโต
25.  วัดพรหมสุวรรณ
26.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
27.  ตลาดเปร็ง
28.  วัดบึงทองหลาง
29.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
30.  วัดสว่างอารมณ์
31.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
32.  สุเหร่าดอนกลาง
33.  วัดคลอง 18
34.  สุเหร่าสมอเอก
35.  สุเหร่าคลองหกวา
36.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
37.  แพ่งพิทยาภูมิ
38.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
39.  พรหมานุเคราะห์
40.  บึงสิงโต
41.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
42.  วัดเขาดิน
43.  วัดไผ่ดำ
44.  วัดบึงตาหอม
45.  วัดญาณรังษาราม
46.  บ้านเกาะดอน
47.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
48.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
49.  ปากคลองบางขนาก
50.  สุเหร่าคลอง 14
51.  สุเหร่าแคราย
52.  วัดประชาบำรุง
53.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
54.  สุเหร่าปากคลอง 20
55.  สุเหร่าดารุลนาอีม
56.  วัดสนามจันทร์
57.  วัดบึงน้ำรักษ์
58.  วัดคลองต้นหมัน
59.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
60.  วัดบางสมัคร
61.  บ้านปลายคลอง 20
62.  วัดคู้เกษมสโมสร
63.  วัดแสนภูดาษ
64.  วัดสมานรัตนาราม
65.  บ้านบางแก้ว
66.  วัดศรีมงคล
67.  คลองขวาง
68.  บ้านวนท่าแครง
69.  วัดคลองเจ้า