1.  สุเหร่าคลองใหญ่
2.  วัดจรเข้น้อย
3.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
4.  บ้านสีล้ง
5.  วัดดอนทราย
6.  คลองขวาง