1.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2.  วัดบ้านนา
3.  วัดชนะสงสาร
4.  สุเหร่าคลอง 20
5.  วัดหลวงแพ่ง
6.  วัดตะพังคลี
7.  วัดจุกเฌอ
8.  วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
9.  บ้านวังตะเคียน
10.  วัดนครเนื่องเขต
11.  ปากบึงสิงโต
12.  วัดบึงทองหลาง
13.  บ้านสีล้ง
14.  วัดสว่างอารมณ์
15.  วัดคลองสวน
16.  สิทธิสุนทรอุทิศ
17.  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
18.  พรหมานุเคราะห์
19.  วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
20.  วัดใหม่ประเวศ
21.  วัดสองคลอง
22.  วัดญาณรังษาราม
23.  วัดเทพราช
24.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
25.  สุเหร่าคลอง 18
26.  วัดสนามจันทร์
27.  วัดบางสมัคร
28.  วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
29.  วัดแสนภูดาษ
30.  วัดสมานรัตนาราม
31.  บ้านบางแก้ว
32.  วัดศรีมงคล
33.  วัดคลองบ้านโพธิ์
34.  บ้านวนท่าแครง
35.  วัดคลองเจ้า