1.  วัดผาณิตาราม
2.  สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
3.  บ้านคลอง 21
4.  สุเหร่าคลอง 19
5.  คลองพานทอง
6.  วัดหนองกระสังสามัคคี
7.  วัดพุทธอุดมวิหาร
8.  วัดนิโครธาราม
9.  วัดลาดยาว
10.  บึงเทพยา
11.  วัดบางปรง
12.  วัดทด
13.  จันทร์เจริญ
14.  วัดเกาะ
15.  วัดบางพระ
16.  วัดกลางราษฎร์บำรุง
17.  สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
18.  สกัด 80
19.  วัดอินทาราม
20.  สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
21.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
22.  สุเหร่าคลองใหญ่
23.  วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
24.  สุเหร่าเกาะไร่
25.  วัดรามัญ
26.  วัดเกตุสโมสร
27.  บ้านบึงพระอาจารย์
28.  วัดจรเข้น้อย
29.  วัดพรหมสุวรรณ
30.  สุเหร่าลาดน้ำขาว
31.  ตลาดเปร็ง
32.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
33.  วัดบางผึ้ง
34.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
35.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
36.  สุเหร่าดอนกลาง
37.  วัดคลอง 18
38.  สุเหร่าสมอเอก
39.  วัดกระทุ่ม
40.  สุเหร่าคลองหกวา
41.  เฉลิมช่วงวิทยาทาน
42.  แพ่งพิทยาภูมิ
43.  วัดอรัญญิการาม
44.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
45.  วัดสุขาราม
46.  วัดเที่ยงพิมลมุข
47.  ตลาดคลอง 16
48.  สุเหร่าสมอเซ
49.  วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
50.  ประกอบราษฎร์บำรุง
51.  บึงสิงโต
52.  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
53.  วัดเขาดิน
54.  วัดล่าง
55.  วัดบางปลานัก
56.  บ้านแขวงกลั่น
57.  วัดไผ่ดำ
58.  วัดหนามแดง
59.  สุเหร่าคู้
60.  บ้านบางข้าว
61.  วัดบึงตาหอม
62.  วัดประศาสน์โสภณ
63.  บ้านเกาะดอน
64.  สุเหร่าหลวงแพ่ง
65.  ปากคลองบางขนาก
66.  วัดพิมพาวาส
67.  สุเหร่าคลอง 14
68.  สุเหร่าแคราย
69.  วัดประชาบำรุง
70.  สกุลดีประชาสรรค์
71.  วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
72.  วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
73.  สุเหร่าปากคลอง 20
74.  วัดบน
75.  วัดดอนทราย
76.  วัดบางแสม
77.  สุเหร่าคลอง 15
78.  วัดประชาบำรุงกิจ
79.  สุเหร่าดารุลนาอีม
80.  วัดบึงน้ำรักษ์
81.  วัดบางไทร
82.  วัดคลองต้นหมัน
83.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
84.  บ้านปลายคลอง 20
85.  วัดคู้เกษมสโมสร
86.  วัดแพรกนกเอี้ยง
87.  สะแกโดดประชาสรรค์
88.  วัดลาดบัว
89.  วัดไชยธารา
90.  คลองขวาง
91.  บ้านดอนเกาะกา
92.  บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
93.  วัดเทพนิมิตร