1.  บ้านคลอง 21
2.  คลองพานทอง
3.  วัดพิพิธประสาทสุนทร
4.  วัดเกตุสโมสร
5.  บ้านบึงพระอาจารย์
6.  วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
7.  วัดบางผึ้ง
8.  วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
9.  บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
10.  ประชาฤกษ์สมบูรณ์
11.  วัดคลองสวน
12.  ตลาดคลอง 16
13.  ประกอบราษฎร์บำรุง
14.  พรหมานุเคราะห์
15.  วัดล่าง
16.  วัดไผ่ดำ
17.  บ้านบางข้าว
18.  วัดบึงตาหอม
19.  วัดเทพราช
20.  พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
21.  ปากคลองบางขนาก
22.  วัดพิมพาวาส
23.  วัดประชาบำรุง
24.  วัดบน
25.  วัดบางแสม
26.  วัดสนามจันทร์
27.  วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
28.  วัดบางสมัคร
29.  บ้านปลายคลอง 20
30.  วัดแสนภูดาษ
31.  บ้านดอนเกาะกา