1.  บ้านค้างใจ
2.  บ้านวังเลียง
3.  บ้านแม่ขมิง
4.  บ้านม่วงคำ