1.  บ้านค้างปินใจ
2.  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)