1.  บ้านวังชิ้น
2.  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
3.  บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
4.  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
5.  บ้านนาพูน
6.  บ้านแม่สิน
7.  บ้านน้ำโค้ง
8.  ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
9.  บ้านแพะทุ่งเจริญ
10.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
11.  อนุสรณ์รัฐประชา
12.  บ้านแม่บงใต้
13.  บ้านค้างใจ
14.  บ้านนาปลากั้ง
15.  บ้านป่าสักปางไม้
16.  บ้านไร่หลวง
17.  บ้านบ่อ
18.  บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
19.  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
20.  บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
21.  บ้านค้างปินใจ
22.  บ้านวังกวาง
23.  บ้านสองแคว
24.  บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
25.  บ้านแม่กระต๋อม
26.  บ้านขุนห้วย
27.  บ้านค้างคำปัน
28.  บ้านวังขอนป่าไผ่
29.  สวนป่าแม่สรอย
30.  วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
31.  บ้านวังลึก
32.  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
33.  บ้านสบป้าก
34.  บ้านสวนหลวง
35.  บ้านเด่นชุมพล
36.  บ้านปางมะโอ
37.  บ้านแม่ยุ้น
38.  บ้านแม่แปง
39.  สูงเม่นวิทยาคาร
40.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
41.  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
42.  วัดสร่างโศก
43.  บ้านแม่ตื้ด
44.  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
45.  บ้านนาใหม่
46.  บ้านปางไฮ
47.  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
48.  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
49.  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
50.  บ้านวังเลียง
51.  บ้านบ่อแก้ว
52.  ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
53.  บ้านแม่บงเหนือ
54.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
55.  บ้านแม่แฮด
56.  บ้านแม่จอก
57.  ชุมชนบ้านแม่ป้าก
58.  ดอนมูลวิทยาคาร
59.  บ้านวังเบอะ
60.  บ้านป่ายุบ
61.  บ้านวังแฟน
62.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)