1.  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
2.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
3.  บ้านป่าไผ่
4.  บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
5.  บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
6.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
7.  ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
8.  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
9.  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
10.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
11.  บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
12.  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
13.  บ้านหาดรั่ว
14.  บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
15.  บ้านห้วยลากปืน
16.  บ้านห้วยกูด
17.  บ้านปางเคาะ
18.  เด่นทัพชัย
19.  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
20.  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
21.  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
22.  บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
23.  บ้านสลก
24.  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
25.  บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
26.  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
27.  เด่นไชยประชานุกูล
28.  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
29.  บ้านห้วยไร่
30.  ประชารัฐวิทยาคาร
31.  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
32.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
33.  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
34.  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
35.  บ้านนาแก
36.  บ้านแช่ฟ้า
37.  ปากจอกวิทยา
38.  บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
39.  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
40.  บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
41.  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
42.  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
43.  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
44.  บ้านป่าคาป่าม่วง
45.  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
46.  บ้านค้างตะนะวิทยา
47.  บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
48.  บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
49.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
50.  รักเมืองไทย 2
51.  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
52.  บ้านแม่ขมิง
53.  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
54.  บ้านม่วงคำ
55.  ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
56.  บ้านหัวดง
57.  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
58.  บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
59.  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
60.  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)