1.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
2.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
3.  บ้านค้างปินใจ
4.  บ้านแม่ตื้ด
5.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
6.  รักเมืองไทย 2
7.  บ้านแม่แฮด