1.  บ้านวังชิ้น
2.  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
3.  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
4.  บ้านป่าไผ่
5.  บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
6.  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
7.  บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
8.  บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
9.  ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
10.  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
11.  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
12.  บ้านนาพูน
13.  บ้านแม่สิน
14.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
15.  บ้านน้ำโค้ง
16.  บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
17.  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
18.  ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
19.  บ้านหาดรั่ว
20.  บ้านแพะทุ่งเจริญ
21.  บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
22.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
23.  บ้านห้วยลากปืน
24.  บ้านห้วยกูด
25.  อนุสรณ์รัฐประชา
26.  บ้านแม่บงใต้
27.  บ้านปางเคาะ
28.  เด่นทัพชัย
29.  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
30.  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
31.  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
32.  บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
33.  บ้านสลก
34.  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
35.  บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
36.  บ้านค้างใจ
37.  บ้านนาปลากั้ง
38.  บ้านป่าสักปางไม้
39.  บ้านไร่หลวง
40.  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
41.  เด่นไชยประชานุกูล
42.  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
43.  บ้านบ่อ
44.  บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
45.  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
46.  บ้านห้วยไร่
47.  บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
48.  บ้านวังกวาง
49.  บ้านสองแคว
50.  บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
51.  บ้านแม่กระต๋อม
52.  ประชารัฐวิทยาคาร
53.  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
54.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
55.  บ้านขุนห้วย
56.  บ้านค้างคำปัน
57.  บ้านวังขอนป่าไผ่
58.  สวนป่าแม่สรอย
59.  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
60.  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
61.  บ้านนาแก
62.  วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
63.  บ้านวังลึก
64.  บ้านแช่ฟ้า
65.  ปากจอกวิทยา
66.  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
67.  บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
68.  บ้านสบป้าก
69.  บ้านสวนหลวง
70.  บ้านเด่นชุมพล
71.  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
72.  บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
73.  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
74.  บ้านปางมะโอ
75.  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
76.  บ้านแม่ยุ้น
77.  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
78.  บ้านแม่แปง
79.  สูงเม่นวิทยาคาร
80.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
81.  บ้านป่าคาป่าม่วง
82.  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
83.  วัดสร่างโศก
84.  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
85.  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
86.  บ้านค้างตะนะวิทยา
87.  บ้านนาใหม่
88.  บ้านปางไฮ
89.  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
90.  บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
91.  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
92.  บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
93.  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
94.  บ้านวังเลียง
95.  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
96.  บ้านบ่อแก้ว
97.  ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
98.  บ้านแม่บงเหนือ
99.  บ้านแม่ขมิง
100.  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
101.  บ้านม่วงคำ
102.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
103.  บ้านแม่จอก
104.  ชุมชนบ้านแม่ป้าก
105.  ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
106.  บ้านหัวดง
107.  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
108.  บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
109.  ดอนมูลวิทยาคาร
110.  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
111.  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
112.  บ้านวังเบอะ
113.  บ้านป่ายุบ
114.  บ้านวังแฟน
115.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)