1.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
2.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
3.  บ้านน้ำโค้ง
4.  บ้านแม่บงใต้
5.  บ้านค้างใจ
6.  บ้านนาปลากั้ง
7.  บ้านค้างปินใจ
8.  บ้านวังลึก
9.  บ้านแม่แปง
10.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
11.  รักเมืองไทย 2
12.  บ้านแม่บงเหนือ
13.  บ้านแม่แฮด
14.  บ้านแม่จอก
15.  ชุมชนบ้านแม่ป้าก