1.  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
2.  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
3.  บ้านป่าไผ่
4.  บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
5.  บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
6.  ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
7.  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
8.  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
9.  บ้านน้ำโค้ง
10.  บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
11.  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
12.  บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
13.  บ้านห้วยกูด
14.  บ้านปางเคาะ
15.  เด่นทัพชัย
16.  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
17.  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
18.  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
19.  บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
20.  บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
21.  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
22.  เด่นไชยประชานุกูล
23.  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
24.  บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
25.  บ้านห้วยไร่
26.  บ้านสองแคว
27.  บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
28.  ประชารัฐวิทยาคาร
29.  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
30.  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
31.  วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
32.  ปากจอกวิทยา
33.  บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
34.  บ้านสวนหลวง
35.  บ้านเด่นชุมพล
36.  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
37.  บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
38.  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
39.  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
40.  บ้านแม่ยุ้น
41.  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
42.  สูงเม่นวิทยาคาร
43.  วัดสร่างโศก
44.  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
45.  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
46.  บ้านค้างตะนะวิทยา
47.  บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
48.  บ้านวังเลียง
49.  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
50.  บ้านบ่อแก้ว
51.  ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
52.  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
53.  ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
54.  บ้านหัวดง
55.  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
56.  บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
57.  ดอนมูลวิทยาคาร
58.  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
59.  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
60.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)