1.  บ้านวังชิ้น
2.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
3.  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
4.  บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
5.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
6.  บ้านนาพูน
7.  บ้านแม่สิน
8.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
9.  ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
10.  บ้านหาดรั่ว
11.  บ้านแพะทุ่งเจริญ
12.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
13.  บ้านห้วยลากปืน
14.  อนุสรณ์รัฐประชา
15.  บ้านแม่บงใต้
16.  บ้านสลก
17.  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
18.  บ้านค้างใจ
19.  บ้านนาปลากั้ง
20.  บ้านป่าสักปางไม้
21.  บ้านไร่หลวง
22.  บ้านบ่อ
23.  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
24.  บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
25.  บ้านค้างปินใจ
26.  บ้านวังกวาง
27.  บ้านแม่กระต๋อม
28.  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
29.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
30.  บ้านขุนห้วย
31.  บ้านค้างคำปัน
32.  บ้านวังขอนป่าไผ่
33.  สวนป่าแม่สรอย
34.  บ้านนาแก
35.  บ้านวังลึก
36.  บ้านแช่ฟ้า
37.  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
38.  บ้านสบป้าก
39.  บ้านปางมะโอ
40.  บ้านแม่แปง
41.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
42.  บ้านป่าคาป่าม่วง
43.  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
44.  บ้านแม่ตื้ด
45.  บ้านนาใหม่
46.  บ้านปางไฮ
47.  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
48.  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
49.  บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
50.  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
51.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
52.  รักเมืองไทย 2
53.  บ้านแม่บงเหนือ
54.  บ้านแม่ขมิง
55.  บ้านม่วงคำ
56.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
57.  บ้านแม่แฮด
58.  บ้านแม่จอก
59.  ชุมชนบ้านแม่ป้าก
60.  บ้านวังเบอะ
61.  บ้านป่ายุบ
62.  บ้านวังแฟน