1.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
2.  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
3.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
4.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
5.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
6.  บ้านห้วยกูด
7.  เด่นทัพชัย
8.  เด่นไชยประชานุกูล
9.  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
10.  บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
11.  บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
12.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
13.  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
14.  บ้านนาแก
15.  บ้านสวนหลวง
16.  บ้านเด่นชุมพล
17.  บ้านแม่ยุ้น
18.  สูงเม่นวิทยาคาร
19.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
20.  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
21.  บ้านนาใหม่
22.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
23.  รักเมืองไทย 2
24.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
25.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)