1.  บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
2.  บ้านหนองช้างคืน
3.  บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
4.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
5.  บ้านฮ่องกอม่วง
6.  วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
7.  บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
8.  วัดต้นโชค
9.  วัดสะแล่ง
10.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
11.  บ้านดอยคำ
12.  บ้านมะเขือแจ้
13.  บ้านสันป่าเหียง
14.  ตำบลบ้านแป้น
15.  วัดสันคะยอม