1.  บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
2.  บ้านหนองหนาม
3.  บ้านหนองช้างคืน
4.  บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
5.  บ้านศรีป้าน
6.  บ้านโทกน้ำกัด
7.  บ้านไร่ดง
8.  บ้านเหล่าป่าก๋อย
9.  วัดอรัญญาราม
10.  วัดน้ำดิบ
11.  บ้านป่าเส้า
12.  บ้านแพะยันต์ดอยแช่
13.  
14.  บ้านหมื่นข้าว
15.  บ้านป่าเลา
16.  วัดเหมืองง่า
17.  บ้านเวียงยอง
18.  บ้านต้นผึ้ง
19.  วัดป่าสัก
20.  วัดสันทราย
21.  วัดหนองซิว
22.  วัดทากาศ
23.  บ้านดอยแก้ว
24.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
25.  วัดหนองสมณะ
26.  บ้านทาป่าเปา
27.  บ้านศรีสุพรรณ
28.  
29.  บ้านทาปลาดุก
30.  
31.  วัดฮ่องกอก
32.  วัดสันป่าสัก
33.  วัดห้วยม้าโก้ง
34.  บ้านทาป่าสัก
35.  วัดบ้านแจ่ม
36.  บ้านผาตั้ง
37.  วัดป่าแดด
38.  วัดป่าตึงเชตวัน
39.  บ้านหนองดู่
40.  
41.  บ้านห้วยอ้อ
42.  วัดชัยสถาน
43.  วัดกู่เส้า
44.  ชุมชนบ้านเหมืองจี้
45.  บ้านแม่เมย
46.  บ้านป่าซาง
47.  อนุบาลลำพูน
48.  บ้านดงสารภี
49.  วัดนครเจดีย์
50.  บ้านฮ่องกอม่วง
51.  วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
52.  บ้านโป่งรู
53.  บ้านน้ำย้อย
54.  บ้านห้วยไฟ
55.  บ้านเหมืองลึก
56.  อนุบาลเมืองลำพูน
57.  บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
58.  เชตวันหนองหมู
59.  วัดสันต้นธง
60.  บ้านหนองบัว
61.  บ้านล้องหนองหอย
62.  บ้านหนองเกิด
63.  บ้านสะปุ๋ง
64.  วัดบ้านเรือน
65.  วัดทุ่งยาว
66.  วัดบ้านม้า
67.  บ้านจำบอน
68.  บ้านกองงาม
69.  บ้านศาลาแม่ทา
70.  วัดต้นโชค
71.  บ้านหนองยางไคล
72.  บ้านหนองเงือก
73.  วัดบ้านก้อง
74.  บ้านหล่ายทา
75.  วัดช้างค้ำ
76.  วัดบ้านดอน
77.  วัดศรีดอนชัย
78.  วัดศรีบังวัน
79.  บ้านฉางข้าวน้อย
80.  บ้านศรีย้อย
81.  ตำบลริมปิง
82.  บ้านปงแม่ลอบ
83.  บ้านดอนตอง
84.  บ้านห้วยส้ม
85.  วัดสะแล่ง
86.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
87.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
88.  วัดหนองหล่ม
89.  วัดบ้านเหล่า
90.  วัดบ้านธิ
91.  บ้านร้องเรือ
92.  บ้านสันมะนะ
93.  บ้านห้วยไซ
94.  วัดน้ำพุ
95.  วัดป่ายาง
96.  บ้านดอยคำ
97.  บ้านมะเขือแจ้
98.  บ้านประตูป่า
99.  บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
100.  บ้านสันป่าเหียง
101.  ตำบลบ้านแป้น
102.  วัดสันคะยอม
103.  บ้านป่าตาล