1.  บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
2.  บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
3.  วัดอรัญญาราม
4.  วัดเหมืองง่า
5.  บ้านดอยแก้ว
6.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
7.  วัดขี้เหล็ก
8.  วัดบ้านแจ่ม
9.  บ้านหนองดู่
10.  บ้านฮ่องกอม่วง
11.  บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง
12.  บ้านกองงาม
13.  วัดต้นโชค
14.  บ้านฉางข้าวน้อย
15.  บ้านปงแม่ลอบ
16.  วัดสะแล่ง
17.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
18.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
19.  บ้านมะเขือแจ้
20.  บ้านสันป่าเหียง
21.  ตำบลบ้านแป้น