1.  บ้านโทกน้ำกัด
2.  บ้านไร่ดง
3.  บ้านเหล่าป่าก๋อย
4.  วัดน้ำดิบ
5.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
6.  วัดหนองสมณะ
7.  
8.  บ้านหนองดู่
9.  
10.  บ้านห้วยอ้อ
11.  วัดนครเจดีย์
12.  วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
13.  บ้านโป่งรู
14.  บ้านน้ำย้อย
15.  บ้านห้วยไฟ
16.  บ้านหนองบัว
17.  บ้านหนองเกิด
18.  วัดบ้านเรือน
19.  บ้านปงแม่ลอบ
20.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
21.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
22.  วัดบ้านเหล่า
23.  บ้านห้วยไซ