1.  ประชาสนธิ์นุสรณ์
2.  บ้านยางงอย
3.  บ้านท่าพันโฮง
4.  บ้านห้วยไหสมบูรณ์
5.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
6.  บ้านโพนขาว