1.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
2.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
3.  บ้านหนองสาหร่าย
4.  บ้านท่าพันโฮง
5.  บ้านดอนแดง
6.  บ้านเวินพระบาท
7.  ชุมชนนาพระชัย
8.  บ้านนากระแต้
9.  บ้านนาทม
10.  บ้านโคกพะธาย