1.  บ้านแค
2.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
3.  บ้านดอนดู่
4.  บ้านพะทาย
5.  บ้านขามเตี้ยใหญ่
6.  บ้านหนองเทา
7.  บ้านพืชผล
8.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
9.  บ้านนาใน
10.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
11.  บ้านดอนบาก
12.  บ้านม่วงนาสีดา
13.  อนุบาลบ้านแพง
14.  บ้านโพนสว่าง
15.  บ้านท่าเรือ
16.  บ้านเสาเล้า
17.  บ้านคําสว่าง
18.  บ้านหนองนางเลิง
19.  บ้านคําไฮ
20.  บ้านดอนมะจ่าง
21.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
22.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
23.  บ้านนาขมิ้น
24.  บ้านนาข่าคำพอก
25.  บ้านน้อยนาเหนือ
26.  บ้านนาคำ
27.  บ้านนานอ
28.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
29.  บ้านปฏิรูป
30.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
31.  บ้านหนองบัว
32.  บ้านโคกสายทอง
33.  บ้านโพนงาม
34.  บ้านไชยศรี