1.  บ้านโคกศรี
2.  บ้านขว้างคลีชูชาติ
3.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
4.  บ้านดอนพะธาย
5.  ชุมชนนาพระชัย
6.  บ้านดอนกลาง