1.  ชุมชนบ้านสามผง
2.  บ้านห้วยพระ
3.  บ้านโพนเพ็ก
4.  บ้านแค
5.  ประชาสนธิ์นุสรณ์
6.  ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
7.  บ้านนาดีวิทยา
8.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
9.  บ้านงิ้วสร้างแก้ว
10.  บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
11.  บ้านดอนดู่
12.  บ้านพะทาย
13.  บ้านศรีเวินชัย
14.  บ้านคำเตย
15.  บ้านนาคํา
16.  บ้านอุ่มไผ่
17.  บ้านกุดน้ำใส
18.  บ้านขามเตี้ยใหญ่
19.  บ้านอ้อวังหมากเห็บ
20.  บ้านพันห่าวดอนดู่
21.  บ้านวังโพธิ์
22.  บ้านโพนสวรรค์
23.  บ้านดงวิทยาคาร
24.  บ้านคำแม่นาง
25.  บ้านขามเตี้ยน้อย
26.  บ้านน้อยทวย
27.  บ้านแพงสะพัง
28.  บ้านบุ่ง
29.  บ้านหนองเทา
30.  บ้านพืชผล
31.  อุเทนวิทยาคาร
32.  บ้านดอนยางทุ่งน้อย
33.  บ้านหมูม้น
34.  บ้านธาตุ
35.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
36.  ราษฎร์สามัคคี
37.  บ้านดอนติ้ว
38.  ชุมชนประสานมิตร
39.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
40.  บ้านนาเต่า
41.  บ้านโนนกุง
42.  บ้านเหล่าหนาด
43.  บ้านขามเปี้ย
44.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
45.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
46.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
47.  บ้านอูนนา
48.  บ้านนาโดโพธิ์ศรี
49.  บ้านหาดกวน
50.  บ้านเสียวสงคราม
51.  บ้านปากทวย
52.  บ้านโคกสะอาด
53.  บ้านดง
54.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
55.  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
56.  บ้านดอนปอหนองโอง
57.  บ้านเสียววิทยา
58.  บ้านโพนแดง
59.  บ้านนาใน
60.  บ้านหนองสาหร่าย
61.  บ้านยางงอย
62.  บ้านโพนจาน
63.  บ้านโพนตูมหนองแสง
64.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
65.  บ้านข่า
66.  บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
67.  บ้านท่าพันโฮง
68.  บ้านค้อ
69.  บ้านดงขวาง
70.  บ้านดอนบาก
71.  บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
72.  บ้านม่วงนาสีดา
73.  บ้านห้วยไหสมบูรณ์
74.  อนุบาลบ้านแพง
75.  บ้านภูกระแต
76.  บ้านโพนสว่าง
77.  บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
78.  บ้านโพนก่อ
79.  บ้านท่าเรือ
80.  บ้านเสาเล้า
81.  บ้านดอนแดง
82.  บ้านดอนศาลา
83.  บ้านเวินพระบาท
84.  บ้านคําสว่าง
85.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
86.  บ้านนาหัวบ่อ
87.  บ้านเซียงเซา
88.  บ้านนาดีหัวภู
89.  บ้านนาจาน
90.  บ้านนาหนองบก
91.  บ้านหนองท่ม
92.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร
93.  บ้านตาล
94.  บ้านพนอม
95.  บ้านดอนแดง
96.  บ้านตาลปากน้ำ
97.  บ้านหนองนางเลิง
98.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
99.  ชุมชนไผ่ล้อม
100.  บ้านจอมศรี
101.  บ้านชัยมงคล
102.  บ้านคําไฮ
103.  บ้านดงน้อย
104.  บ้านดอนมะจ่าง
105.  บ้านดอนสมอ
106.  บ้านดอนแดง
107.  บ้านดอนเตย
108.  บ้านต้าย
109.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
110.  บ้านท่าจำปา
111.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
112.  บ้านท่าอุเทน
113.  บ้านท่าแต้ปุ่งแก
114.  บ้านนากระแต้
115.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
116.  บ้านนาขมิ้น
117.  บ้านนาข่าคำพอก
118.  บ้านน้อยนาเหนือ
119.  บ้านนาคอย
120.  บ้านนาคำ
121.  บ้านนาข่าท่า
122.  บ้านนานอ
123.  บ้านนาทม
124.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
125.  บ้านนาหนองหวาย
126.  บ้านนาหว้า
127.  บ้านนาน้อย
128.  บ้านนาเดื่อ
129.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
130.  บ้านบงคํา
131.  บ้านปฏิรูป
132.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
133.  บ้านม่วงชี
134.  บ้านรามราช
135.  บ้านหนองซน
136.  บ้านหนองบัว
137.  บ้านหนองบาท้าว
138.  บ้านหนองแวง
139.  บ้านหัวหาด
140.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
141.  บ้านอีอูด
142.  บ้านเชียงยืน
143.  บ้านอูนยางคำ
144.  บ้านเหล่า
145.  บ้านเหล่าพัฒนา
146.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
147.  บ้านเหล่าส้มป่อย
148.  บ้านแก้วปัดโป่ง
149.  บ้านโคกพะธาย
150.  บ้านโคกสายทอง
151.  บ้านโพน
152.  บ้านโพนขาว
153.  บ้านโพนงาม
154.  บ้านโพนทอง
155.  บ้านโพนบก
156.  บ้านไชยศรี