1.  ชุมชนบ้านสามผง
2.  บ้านห้วยพระ
3.  บ้านงิ้วสร้างแก้ว
4.  บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
5.  บ้านดอนดู่
6.  บ้านคำเตย
7.  บ้านนาคํา
8.  บ้านอุ่มไผ่
9.  บ้านขามเตี้ยใหญ่
10.  บ้านขว้างคลีชูชาติ
11.  บ้านโพนสวรรค์
12.  บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
13.  บ้านน้อยทวย
14.  บ้านหนองเทา
15.  บ้านดอนยางทุ่งน้อย
16.  บ้านดอนติ้ว
17.  บ้านขามเปี้ย
18.  บ้านดอนพะธาย
19.  บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม)
20.  บ้านนาโดโพธิ์ศรี
21.  บ้านหาดกวน
22.  บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
23.  บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
24.  บ้านดอนปอหนองโอง
25.  บ้านเสียววิทยา
26.  บ้านนาใน
27.  บ้านหนองสาหร่าย
28.  บ้านยางงอย
29.  บ้านโพนจาน
30.  บ้านท่าพันโฮง
31.  บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม)
32.  บ้านห้วยไหสมบูรณ์
33.  บ้านภูกระแต
34.  บ้านเสาเล้า
35.  บ้านดอนแดง
36.  บ้านดอนศาลา
37.  บ้านเวินพระบาท
38.  บ้านนาหัวบ่อ
39.  บ้านเซียงเซา
40.  ชุมชนนาพระชัย
41.  บ้านดอนแดง
42.  บ้านหนองนางเลิง
43.  บ้านดอนกลาง
44.  บ้านดอนสมอ
45.  บ้านท่าแต้ปุ่งแก
46.  บ้านนาขมิ้น
47.  บ้านนาข่าคำพอก
48.  บ้านนาคอย
49.  บ้านนาทม
50.  บ้านนาผักหมนาหมากแงว
51.  บ้านบงคํา
52.  บ้านเหล่า
53.  บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
54.  บ้านไชยศรี