1.  บ้านโพนเพ็ก
2.  บ้านแค
3.  ประชาสนธิ์นุสรณ์
4.  ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
5.  บ้านนาดีวิทยา
6.  ชุมชนบ้านไชยบุรี
7.  บ้านพะทาย
8.  บ้านโคกศรี
9.  บ้านศรีเวินชัย
10.  บ้านกุดน้ำใส
11.  บ้านอ้อวังหมากเห็บ
12.  บ้านพันห่าวดอนดู่
13.  บ้านวังโพธิ์
14.  บ้านดงวิทยาคาร
15.  บ้านคำแม่นาง
16.  บ้านขามเตี้ยน้อย
17.  บ้านแพงสะพัง
18.  บ้านบุ่ง
19.  บ้านพืชผล
20.  อุเทนวิทยาคาร
21.  บ้านหมูม้น
22.  บ้านธาตุ
23.  ชุมชนเอื้องก่อนาดี
24.  ราษฎร์สามัคคี
25.  ชุมชนประสานมิตร
26.  บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
27.  บ้านนาเต่า
28.  บ้านโนนกุง
29.  บ้านเหล่าหนาด
30.  บ้านเหล่าศรีโหนโห่
31.  บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
32.  บ้านอูนนา
33.  บ้านเสียวสงคราม
34.  บ้านปากทวย
35.  บ้านโคกสะอาด
36.  บ้านดง
37.  บ้านโพนแดง
38.  บ้านโพนตูมหนองแสง
39.  บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
40.  บ้านข่า
41.  บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
42.  บ้านค้อ
43.  บ้านดงขวาง
44.  บ้านดอนบาก
45.  บ้านม่วงนาสีดา
46.  อนุบาลบ้านแพง
47.  บ้านโพนสว่าง
48.  บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
49.  บ้านโพนก่อ
50.  บ้านท่าเรือ
51.  บ้านคําสว่าง
52.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
53.  บ้านนาดีหัวภู
54.  บ้านนาจาน
55.  บ้านนาหนองบก
56.  บ้านหนองท่ม
57.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร
58.  บ้านตาล
59.  บ้านพนอม
60.  บ้านตาลปากน้ำ
61.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
62.  ชุมชนไผ่ล้อม
63.  บ้านจอมศรี
64.  บ้านชัยมงคล
65.  บ้านคําไฮ
66.  บ้านดงน้อย
67.  บ้านดอนมะจ่าง
68.  บ้านดอนแดง
69.  บ้านดอนเตย
70.  บ้านต้าย
71.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
72.  บ้านท่าจำปา
73.  บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
74.  บ้านท่าอุเทน
75.  บ้านนากระแต้
76.  บ้านนากะทืมโนนสะอาด
77.  บ้านน้อยนาเหนือ
78.  บ้านนาคำ
79.  บ้านนาข่าท่า
80.  บ้านนานอ
81.  บ้านนาหว้า
82.  บ้านนาน้อย
83.  บ้านนาเดื่อ
84.  บ้านนาเข
85.  บ้านนาโพธิ์(บ้านแพง)
86.  บ้านปฏิรูป
87.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
88.  บ้านม่วงชี
89.  บ้านรามราช
90.  บ้านหนองซน
91.  บ้านหนองบัว
92.  บ้านหนองแวง
93.  บ้านหัวหาด
94.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
95.  บ้านอีอูด
96.  บ้านเชียงยืน
97.  บ้านอูนยางคำ
98.  บ้านเหล่าพัฒนา
99.  บ้านเหล่าส้มป่อย
100.  บ้านแก้วปัดโป่ง
101.  บ้านโคกพะธาย
102.  บ้านโคกสายทอง
103.  บ้านโพน
104.  บ้านโพนงาม
105.  บ้านโพนทอง
106.  บ้านโพนบก