1.  บ้านดอนดู่
2.  บ้านนาคํา
3.  บ้านหาดกวน
4.  บ้านเสียวสงคราม
5.  อนุบาลบ้านแพง
6.  บ้านหนองท่ม
7.  ไตรราษฎร์วิทยาคาร
8.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
9.  บ้านม่วงชี
10.  บ้านหนองหญ้าปล้อง