1.  ชุมชนบ้านสามผง
2.  บ้านแค
3.  บ้านศรีเวินชัย
4.  บ้านอุ่มไผ่
5.  บ้านโพนสวรรค์
6.  อุเทนวิทยาคาร
7.  ราษฎร์สามัคคี
8.  บ้านขามเปี้ย
9.  บ้านปากทวย
10.  บ้านโพนจาน
11.  บ้านข่า
12.  บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
13.  บ้านม่วงนาสีดา
14.  อนุบาลบ้านแพง
15.  บ้านภูกระแต
16.  บ้านเวินพระบาท
17.  บ้านคําสว่าง
18.  บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
19.  บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
20.  บ้านคําไฮ
21.  บ้านดงน้อย
22.  บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
23.  บ้านท่าอุเทน
24.  บ้านน้อยนาเหนือ
25.  บ้านนาคำ
26.  บ้านนาหนองหวาย
27.  บ้านนาหว้า
28.  บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
29.  บ้านหัวหาด
30.  บ้านหนองหญ้าปล้อง
31.  บ้านเชียงยืน
32.  บ้านเหล่า
33.  บ้านโพนงาม